Logolink Oddělovač

Inovace studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství

Oddělovač Olomouc Oddělovač

Pozvánka na V. brněnské bioetické dny

Vybrané výstupy projektu

Komunikace s handicapovanými pacienty

Komunikace s handicapovanými pacienty je název nového volitelného odborného předmětu typu B, který je nabízen studentům Lékařské fakulty UP v souvislosti s operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kurz obsáhne osm vyučovacích hodin a je zaměřen především na praktický nácvik komunikačních dovedností ve specifických situacích. Nemocných s různými typy handicapů v populaci zřetelně přibývá - již v souvislosti s probíhajícími i očekávajícími demografickými změnami. Výuka probíhá formou bloku, vyučuje prof. Květoslav Šipr z Ústavu sociálního lékařství LF.

Stížnosti na lékaře a zdravotnictví zpravidla nejsou zaviněny nedostatky v léčení, ale problémy v komunikaci. Zvláště negativně společnost vnímá prohřešky v kontaktu s postiženými, ať již jde o osoby nedoslýchavé, slabozraké, mentálně postižené, anebo prostě zasažené změnami typickými pro vysoký věk. Zásady správné komunikace s nemocnými je možno se nejen naučit, ale také nacvičit. A právě to má nově otevíraný kurz umožnit.

Nový předmět vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0350.

Aktuality

Studijní materiály k Inovaci studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství, reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0350

Prezentace

Pro otevření celé prezentace klikněte na obrázek prezentace.

Prezentace, MUDr. Radkin Honzák Prezentace, MUDr. Radkin Honzák
Prezentace, PhDr. Mgr. Lubica Juríčková Prezentace, MUDr. Mgr. Radim Líčeník
Prezentace, Doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD. Prezentace, Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Prezentace, MUDr. Petra Smolková Prezentace, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.
Prezentace, Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.  

Sborník

Sborník ke stažení ve formátu PDF

Sborník ke stažení ve formátu PDF

Dokumenty Světové zdravotnické organizace opakovaně zdůrazňují, že bez kvalitní primární péče nelze zajistit vysokou úroveň péče o zdraví. Význam primární péče plyne také z počtu lékařů činných na úseku prvního a trvalého kontaktu ve zdravotnickém terénu. Vzdělávání na lékařských fakultách poskytuje základ, na kterém je možno budovat ve specializační přípravě pro všeobecné praktické lékařství. Praktické lékařství nelze učit pouze teoreticky, pro získání dovedností je nejdůležitějším místem ordinace praktického lékaře. Během studia na lékařské fakultě ovšem medik také zvažuje, kterému oboru se po opuštění vysoké školy věnuje. Zájemců o praktické lékařství bude dostatek pouze tehdy, když student medicíny během pregraduální výuky pozná dostatek praktických lékařů, se kterými se bude moci ztotožnit.
Podíl všeobecných praktických lékařů na výuce má význam z několika důvodů. Jen ve spolupráci s terénními praktickými lékaři může lékařská fakulta poskytovat studentům solidní vzdělávání v oboru, ve kterém po ukončení studia bude pracovat nejméně pětina, spíše však čtvrtina absolventů. Studenti, kteří se po promoci věnují jiným oborům, budou umět s terénním praktickým lékařem spolupracovat a budou vědět, jak velkou pomoc mohou od něho očekávat. 
Osobní kontakt studenta medicíny se schopným a zaníceným praktickým lékařem však může mít také další význam. Může se stát rozhodujícím momentem k tomu, aby si schopný a nadaný student zvolil všeobecné praktické lékařství jako životního povolání.
Konference Aktuální otázky praktického lékařství. Výuka primární péče a praktického lékařství je vzdělávací akcí, má však být také příležitostí k navázání těsnějších kontaktů mezi Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a všeobecnými praktickými lékaři. Prospěšnou by měla být pro obě strany a neměla by zůstat ojedinělým pokusem.

Květoslav Šipr

Příspěvky

Fotodokumentace z nácviku komunikačních dovedností

Z nácviku komunikačních dovedností v rámci volitelného předmětu typu B Komunikace s handicapovanými pacienty (SOL/VC051). Předmět je vyučován Ústavem sociálního lékařství a zdravotní politiky a je určen pro studenty 2. až 5. ročníku Lékařské fakulty UP. Vyučuje prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Komunikace s handicapovanými nemocnými se nacvičuje v malých skupinách

Fotodokumentace z nácviku komunikačních dovedností

Komunikace s handicapovanými nemocnými se nacvičuje v malých skupinách. Jeden ze studentů, či studentek, je lékař. Další nemocný a jeho dprovod. Ostatní studenti jsou pozorovatelé. Role studentů se vyměňuje.
Fotodokumentace z nácviku komunikačních dovedností
Fotodokumentace z nácviku komunikačních dovedností

Studenti si uvědomují význam předávání písemných instrukcí, jak užívat předepsané léky, zejména u  starších pacientů.
Fotodokumentace z nácviku komunikačních dovedností
Fotodokumentace z nácviku komunikačních dovedností

Student v roli zdravotní sestry jde do čekárny pozvat nedoslýchavého pacienta.
Fotodokumentace z nácviku komunikačních dovedností

Také studenti v  roli pozorovatelů sledují rozhovor mezi "lékařem" a "pacientkou" velmi pečlivě.
Fotodokumentace z nácviku komunikačních dovedností

"Komunikace s handicapovanými" patří mezi výběrové předměty, jejichž kapacita je naplněna nejdříve.
Fotodokumentace z nácviku komunikačních dovedností
Oddělovač Logolink Oddělovač

Výuka v malých skupinách

Nabídka možností stážovat (absolvovat praxi) v ordinacích praktických lékařů
– členů družstva Moravští lékaři v rámci výuky předmětu Praktické lékařství

Informace pro studenty V. ročníku studijního programu Všeobecného lékařství Lékařské fakulty UP

Výuka předmětu Epidemiologie, kterou zajišťuje Ústav preventivního lékařství, zahrnuje také seznámení s prevencí uskutečňovanou v primární péči. Studenti se zúčastňují stáží a seminářů v malých skupinách k tématům: primární i sekundární prevence infekčních chorob, kardiovaskulární onemocnění, zhoubné nádory, metabolické poruchy a úrazy.

Výuka v malých skupinách probíhá v ordinacích praktických lékařů – členů družstva Moravští lékaři a studenti se sami rozhodují, v které ordinaci praktického lékaře budou praktickou výuku absolvovat.

Seznam praktických lékařů, členů družstva Moravští lékaři, v jejichž ordinacích probíhá výuka v malých skupinách:

Jméno

Adresa

Telefon

MUDr. Bednaříková, Adriana

Přichystalova 87A, Olomouc

585 242 246

MUDr. Bednářová, Jitka

Hybešova 6, Olomouc

585 117 140

MUDr. Fritscherová, Hana

Domovina 2, Olomouc

585 224 l69

MUDr. Hodúrová, Alena

Fr. Stupky 10, Olomouc

585 412 346

MUDr. Homolková, Miloslava

Zikova14, Olomouc

585 417 934

MUDr. Hrubanová, Zdeňka

Krokova 2, Olomouc

585 313 679

MUDr. Javůrková, Iva

Krejčího 4, Olomouc

585 385 287

MUDr. Jiráčková, Zdeňka

Dvořákova 34, Olomouc

585 425 850

MUDr. Krausová, Dagmar

Roháče z Dubé 17, Olomouc

585 313 996

Ordinace
ordinace
ordinace
ordinace

Jméno

Adresa

Telefon

MUDr. Malinová, Táňa

Sokolská 438, Velký Týnec

585 150 961

MUDr. Mazoch, Igor

Helsinská 13, Olomouc

585 427 024

MUDr. Moravčíková, Dana

Jánského 24, Olomouc

585 417 927

MUDr. Novák, Jiří

Jižní 13, Olomouc

585 413 338

MUDr. Svitavský, Otakar

Fr. Stupky 10, Olomouc

585 414 355

MUDr. Tichá, Hana

Kosmonautů 8, Olomouc

585 225 676

MUDr. Tothová, Jitka

Březecká 38, Štěpánov

605 219 667

MUDr. Uličná, Eva

Michalská 5, Olomouc

585 221 330

MUDr. Vařeková, Petra

1. máje 12, Olomouc

585 204 355

MUDr. Závodná, Věra

Jánského 24, Olomouc

585 418 296

Je možno stážovat také v ordinacích konkrétních lékařů ve Šternberku, Litovli a Uničově.

Hippokratova přísaha

Hippokrates

Hippokratés z Kósu, 460-377
(Peter Paul Rubbens, 1638)

Přísahám a beru za svědky lékaře Apolla, Asklepia, Hygieu, Panaceu a všechny bohy a bohyně, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí dodržím tento slib a tuto dohodu:

Budu si vážit toho, kdo mě naučil tomuto umění, jako svých vlastních rodičů. Jestliže se octne v nouzi, postarám se o něho a rozdělím se s ním o svůj majetek. Jeho potomky budu považovat za rovné svým bratřím, a pokud si to budou přát, zadarmo a bez jakýchkoliv nároků je naučím tomuto umění. Své znalosti v jejich plné šíři předám svým synům, synu svého učitele a těm žákům, kteří podle lékařských zvyklostí podepsali tuto dohodu a přísahu, avšak nikomu jinému.

Budu používat takové léčebné postupy, které podle svého vědomí a svědomí budu považovat za prospěšné pro své nemocné a upustím ode všeho, co by jim mohlo škodit nebo je zbytečně zatěžovalo. Nikomu nepodám smrtící přípravek, ani kdybych byl o to žádán, a také nikomu nic takového neporadím. Podobně ani žádné ženě nepodám přípravek na vyvolání potratu.

V čistotě a svatosti povedu svůj život a budu vykonávat své povolání. Nikdy nepoužiji nože a nebudu operovat ani ty, kteří trpí kameny, ale přenechám to těm, kteří takové zákroky provádějí. Kdykoliv vstoupím do domu, učiním tak pro dobro svých nemocných a vyvaruji se každého úmyslného bezpráví a úplatkářství, a také svádění žen i mužů, svobodných i otroků.

Pokud v souvislosti se svým povoláním, anebo i bez této souvislosti, uvidím nebo uslyším ze života svých nemocných cokoliv, o čem se nemá veřejně hovořit, nic nevyzradím a uchovám vše v tajnosti.

Jestliže tuto přísahu dodržím, nechť to přispěje k tomu, abych se radoval ze života i lékařského umění a byl vážený a uznávaný všemi lidmi a po všechny časy. Kdybych však tuto přísahu porušil a znesvětil, ať opak tohoto všeho je mým osudem.

Originál Hippokratovy přísahy v latině

Restatement 1995

Olomoucké dny praktického lékařství

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství Lékařské společnosti J. E. Purkyně, Katedrou všeobecného lékařství Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Sdružením praktických lékařů a Družstvem Moravští lékaři. ve dnech 21. – 22. května 2010 vědeckou konferenci s mezinárodní účastí Olomoucké dny praktického lékařství. Konference proběhla pod záštitou rektora Univerzity Palackého, děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a hejtmana Olomouckého kraje.

Více informací včetně programu

Výuka předmětu Sociální lékařství a lékařská etika

Informace pro studenty 3. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství akademického roku 2009/10

Na Lékařské fakultě univerzity Palackého v Olomouci probíhá již léta výuka studentů ve dvou skupinách: v češtině a v angličtině. Ve snaze podpořit vzájemné kontakty mezi oběma skupinami studentů a umožnit českým studentům ověřit si své jazykové znalosti nabídl Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky studentům 3. ročníku vyučovaných v češtině možnost absolvovat některé přednášky předmětu Sociální lékařství a lékařská etika v anglickém jazyce. Místo přednášky na téma terminální péče a ukončení neúčinné léčby, která byla do programu výuky zařazena na 18. 12. 2009, mohli studenti vyslechnout 6. 11. 2009 přednášku Euthanasia and Allowing to Die. Vyučujícím byl v obou případech prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. Přednáška v angličtině proběhla ve velké posluchárně Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky, a to 6. 11. 2009 od 7:30 do 9:00.

Oddělovač Logolink Oddělovač Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0350