Logolink Oddělovač

Inovace studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství

Oddělovač

Kam směřuje všeobecné praktické lékařství v ČR?

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
přednosta Ústavu sociálního lékařství UK Hradec Králové

Primární péče zůstává také po roce 2000 jednou z priorit Světové zdravotnické organizace. Svědčí o tom také program WHO „Health 21“. V tomto dokumentu se o primární péči konstatuje: Navazující sekundární a terciární péče by měla primární zdravotní péči jasně podporovat. Do nemocnic by měli být umísťováni pouze pacienti, jejichž obtíže vyžadují diagnostické a terapeutické postupy, které není možno uskutečnit ambulantně.

Primární péče je využívána největším podílem pacientů, a přitom jde o péči nesmírně výhodnou také z hlediska ekonomického (tabulka 1).
Lze říci, že bez dobře fungující primární péče není žádný systém péče o zdraví dlouhodobě ufinancovatelný. K tomu, aby primární péče mohla v náležité míře plnit své poslání, je nezbytné zabezpečit splnění alespoň těchto podmínek:

Příspěvek zařazený do jednání konference se zaměřuje na podrobnější pojednání o cílech, možnostech i potřebách rozvoje primární péče v našich podmínkách.

Tabulka 1: Využívání a efektivita primární péče

Typ péče

Kolik procent
obyvatel daný
typ péče
využívá (a)

Podíl
nákladů v
procentech
(b)

Index
relativních
nákladů
(b/a)

 

Primární péče

80

15

0,2

nejvíce efektivní

Sekundární péče

15

45

3,0

 

Terciární péče

5

40

8,0

 

<< ZPĚT

Oddělovač Logolink Oddělovač Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0350