Logolink Oddělovač

Inovace studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství

Oddělovač

Profesionální onemocnění pohybového aparátu z přetěžování a praktický lékař

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.1), Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.2)
1)Klinika pracovního lékařství LFUP a FN Olomouc, 2)Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Onemocnění pohybového aparátu končetin z přetěžování patří v České republice k nejčastěji uznávaným nemocem z povolání. Autoři referují o klinických i pracovních podmínkách, které musí být u konkrétních diagnostických jednotek pro uznání profesionality v České republice splněny. Odpovídají tak na otázku, při jakých postiženích pohybového aparátu končetin i s ohledem na jejich tíži, může praktický lékař očekávat uznání nemoci z povolání.

V platném Seznamu nemocí z povolání (příloha k nařízení vlády 290/1995 Sb.) jsou tato onemocnění uvedena pod položkami č. 9, 10, 11, a 12 v kapitole II. Jedná se o onemocnění šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin, u kterých jsou objektivními metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti a které vznikají při práci, při které jsou příslušné svalové skupiny přetěžovány natolik, že jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

Za stejných podmínek lze uznat jako nemoci z povolání také nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinových syndromů, které dosahují nejméně střední tíže postižení, která je potvrzena EMG vyšetřením. Nejčastěji uznávanou nosologickou jednotkou v této skupině je syndrom karpálního tunelu, jehož emg diagnostika se řídí jednotnou metodikou uveřejněnou ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Jako nemoci z povolání mohou být uznány i nemoci tíhových váčků z tlaku, které vznikají při práci vykonávané v takové poloze, při které dochází po převážnou část pracovní směny k tlaku na postiženou oblast, a také poškození menisku vznikající při práci vykonávané po převažující část pracovní směny vkleče a v podřepu.

Součástí sdělení bude informace o profesích s videosekvencemi z provozů, ve kterých tato postižení nejčastěji vznikají.

<< ZPĚT

Oddělovač Logolink Oddělovač Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0350